Izdaje Sreče v nesreči

Uvod

Različne izdaje opusa ali izbranega dela avtorja so temelj kanoničnosti in njene reprodukcije. Pri Sreči v nesreči lahko skrbi za primarni korpus (prim. Dović 2016: 34) sledimo od druge polovice 19. stoletja in praktično do danes; po izidu izvirnika leta 1836 ter neuradnih ponatisih v letih 1838 in 1840 je bila Sreča v nesreči »poustvarjena« v zbirki mladinske literature Knjižnica slovenskej mladini v uredništvu Ivana Tomšiča[1] (1882), nato v priredbi Rudolfa Kolariča v zbirki Cvetje iz domačih in tujih logov 100 let po izvirni izdaji (1936), v dveh zbirkah kanonske literature pri Mladinski knjigi: Knjižnica Kondor (1974) in Hram (1984), nato pri založbi Založništvo slovenske knjige v zbirki Slovenska povest (1991) in leta 2013 kot elektronska knjiga v zbirki eKlasiki pri založbi Beletrina.

S primerjavo verzij od leta 1836 do 1991[2] bomo prepoznavali tipične spremembe v posameznih izdajah glede na izvirnik in glede na predhodne izdaje ter ugotavljali, kako se je oblikovala in ustalila danes aktualna verzija besedila.

Kolacija: Primerjava temeljnega besedila in verzij Sreče v nesreči

Kolacija Sreče v nesreči, tj. primerjava temeljnega besedila in verzij od leta 1836 do leta 1991, je bila izvedena z enim od aktualnejših (prim. Roeder 2020) prosto dostopnih orodij[3] za avtomatsko tekstno kolacijo LERA (Bremer idr. 2015).[4] Orodje omogoča avtomatsko prepoznavanje[5] razlik in podobnosti od besede do besede oz. od črke do črke med več verzijami besedila, vizualizacijo zaznanih sprememb in izpis seznama sprememb v kritičnem aparatu.

Temeljno besedilo (prim. Ogrin in Žejn 2016: 127) je izvirna izdaja iz leta 1836, medtem ko je izhodiščno besedilo vsakokrat tisto, glede na katerega prepoznavamo spremembe; v razvrstitvi besedil v paralelnem vertikalnem sinoptičnem pogledu[6] (Plachta 2013: 106–111) je izhodiščno besedilo – to je lahko temeljno besedilo ali ena od verzij − vedno razvrščeno levo. Pri kolaciji več besedil je izhodiščno besedilo vsakokratno predhodno besedilo: v besedilu v drugem stolpcu so torej variante označene glede na zapis besedila v prvem stolpcu, v tretjem so označene glede na zapis besedila v drugem stolpcu itd. Izbrisane besede in ločila so označeni v izhodiščnem besedilu. Obenem so v vseh primerjanih besedilih označena vsa mesta, ki so spremenjena v katerikoli od verzij. Primer iz sopostavitve temeljnega besedila in vseh izdaj do vključno leta 1991:

Lera_Slika1.png

Variantna mesta so glede na vrsto spremembe označena z različno obarvanostjo: z zeleno dodane besede in dodana ločila, z rdečo izbrisane besede in izbrisana ločila ter z modro zamenjane oz. nadomeščene besede in zamenjana ločila. Pri zamenjavah besednega vrstnega reda (transpoziciji) je v izhodiščnem besedilu beseda, ki je prestavljena, obarvana rdeče kot izbrisana, v verziji na drugem mestu pa z zeleno kot dodana. Vsa mesta v besedilu, ki so spremenjena v katerikoli od verzij, so obarvana sivo. Variantna mesta so zaporedno oštevilčena z nadpisano številko za označeno besedo ali ločilom, številčenje variant se z vsakim segmentom začenja znova.

Segmentiranje besedila sledi postavitvi strani[7] v izvirni izdaji leta 1836.[8] Nad vsako stranjo oz. nad vsakim segmentom je pri izvirni izdaji izpisana številka strani, pri ostalih izdajah (od 1882 do 1991) je vzporedno v oglatih oklepajih izpisana številka ene ali več strani, na katerih je besedilo v posamezni izdaji. Številke strani, ki v knjigi niso izpisane, so zapisane v navadnem oklepaju. Primer za kolacijo med izvirno izdajo ter izdajama iz leta 1882 in 1936, kjer je v izvirni izdaji ta segment stran 8, v izdaji iz leta 1882 je isto besedilo na straneh 12 in 13 ter v izdaji iz leta 1936 na straneh 40 in 41:

Lera_Slika2.png

Pod posameznim segmentom (stranjo) se s klikom na puščico ⮟ odpre seznam variantnih besed in ločil oz. izpis kritičnega aparata, v katerem številčenje variant sledi številčenju v tekočem besedilu, signatura pove, iz katere izdaje je zapisana varianta. Signatura se vedno začne s SvN, čemur sledi letnica izida, npr. SvN 1974 za Kondorjevo izdajo iz leta 1974. Primer kolacije in izpisa kritičnega aparata za izvirno izdajo (1836) in izdajo iz leta 1974:

Lera_Slika3.png

Recenzija: analiza rezultatov primerjave

Kolacija in vizualizaciji v LERI je dostopna s klikom na hiperpovezavo v tekočem besedilu, v recenziji so predstavljene le najbolj tipične spremembe in ponazorjene s sobesedilnimi primeri. Pri navajanju primerov je v prvi vrstici navedena signatura izdaje, iz katere je primer, in je enaka signaturi v izpisu kritičnega aparata v LERI (SvN in leto izida). Obravnavana variantna mesta so obarvana sivo, na koncu primera je v oklepaju navedena številka strani po izhodiščni verziji. Navedeni primeri so zaradi preglednejše povezave med opisom spremembe in sobesedilnim primerom po posameznih sklopih označeni zaporedno z velikimi tiskanimi črkami.

Sreča v nesreči leta 1836 in neuradna ponatisa v letih 1838 in 1840

Leta 1836, ko je bil Janez Cigler župnik v Višnji Gori, je v Ljubljani izšla prva izdaja Sreče v nesreči. Bila je natisnjena v 1050 izvodih, založnik Janez Klemens pa je dve leti kasneje, leta 1838, dal natisniti 1000 in leta 1840 še 1000 izvodov, obakrat z letnico prve izdaje.[9] Kolarič (1936: 9) navaja, da se izvirna izdaja in kasnejša ponatisa ločijo po tiskovnih napakah in vinjetah, zelo hitro in nedvomno pa ponatis lahko prepoznamo po očitni tipkarski napaki na notranji naslovnici, kjer je v podnaslovu namesto bogatim zapisano pogatim.

Naslovnica izvirne izdaje leta 1836 (vir: dLib.si)

Naslovnica ponatisa iz leta 1838 ali 1840 (vir: dLib.si)

Kolacija obeh izdaj v bohoričici [10] zabeleži 411 sprememb. Največji delež sprememb (približno tri četrtine oz. nekaj več kot 160) zadeva zapis naglasnih znamenj: ponekod naglasa glede na izvirnik ni (prim. A), ponekod je dodan (prim. B), zamenjan z drugačnim (prim. C), izjemoma je prestavljeno mesto naglasa. Z današnjim vedenjem o praksi onaglaševanja besed o ustreznosti sprememb ne moremo presojati, ugotovimo lahko le, da ni prepoznavnega vzorca sprememb.

A

SvN 1836 B

SvN 1836 [1838/40] B

Preden sbeshità2, ſta ſhe okno saperla (121)

Preden sbeshita2, ſta ſhe okno saperla

B

SvN 1836 B

SvN 1836 [1838/40] B

Med tem ſo Avguſhtinovi ſtarſhi pomerli, in sdaj je bil Avguſhtin tako réven, de le is dobrot ozhetovih2 prijatlov je v’ Gradzu shivel, kteri3 ſo mu v’ ſholah pomagali. (25)

Med tem ſo Avguſhtinovi ſtarſhi pomerli, in sdaj je bil Avguſhtin tako réven, de le is dobrot ozhétovih2 prijatlov je v’ Gradzu shivel, ktéri3 ſo mu v’ ſholah pomagali.

C

SvN 1836 B

SvN 1836 [1838/40] B

Vaſ sa drujiga proſiti ſi niſim upal, ker ſhe sa té dobrote, kar mi jih ſtoritè2, ne bom mogel nikoli sadoſti sahvaliti. (29)

Vaſ sa drujiga proſiti ſi niſim upal, ker ſhe sa té dobrote, kar mi jih ſtorité2, ne bom mogel nikoli sadoſti sahvaliti.

Spremembe zadevajo tudi posebnosti črkopisa, v največji meri zapis glasov s (prim. A, B, C), š in z (prim. D) ter ž (prim. E), vendar v bistveno manjšem obsegu (skupaj okrog 30 zamenjav). Te spremembe kažejo,[11] da raba bohoričice še dobrih deset let pred uradno uveljavitvijo gajice ni bila popolnoma dosledna.

A

SvN 1836 B

SvN 1836 [1838/40] B

Sahvalita Boga, reſhena ſta, tukej je piſano povelje priſhlo od zeſarja, vaji per ti prizhi ispuſtiti, in vaji vſaziga3 na ſvoj dom poſlati. (49)

Sahvalita Boga, reſhena ſta, tukej je piſano povelje priſhlo od zeſarja, vaji per ti prizhi ispuſtiti, in vaji vsaziga3 na ſvoj dom poſlati.

B

SvN 1836 B

SvN 1836 [1838/40] B

Ştraſhno1 vreme ſe je po morji pergnalo, grosen vihar volove shene viſoke ko hribje (83)

Straſhno1 vreme ſe je po morji pergnalo, grosen vihar volove shene viſoke ko hribje

C

SvN 1836 B

SvN 1836 [1838/40] B

Zheterto léto je Paule jél klavern hoditi in shalosten6 biti, pa ſhe bolj pogoſto moliti. (25)

Zheterto léto je Paule jél klavern hoditi in shaloſten6 biti, pa ſhe bolj pogoſto moliti.

D

SvN 1836 B

SvN 1836 [1838/40] B

Bodin! ti gerda poſhaſt, prezej vſtani in s’ nami pojdeſh, svédili4 ſmo, kaj ſi ſtoril, ne boſh odſhel ojſtri pravizi ne. (106)

Bodin! ti gerda poſhaſt, prezej vſtani in s’ nami pojdeſh, ſvedili4 ſmo, kaj ſi ſtoril, ne boſh odſhel ojſtri pravizi ne.

E

SvN 1836 B

SvN 1836 [1838/40] B

Vſak dan zéli téden ſe je Paul Şhkof2 perpeljal bolnika obiſkat, in sveſto je ſkerbel, de je bil dobro poſtréshen3. (50)

Vſak dan zéli téden ſe je Paul ſhkof2 perpeljal bolnika obiſkat, in sveſto je ſkerbel, de je bil dobro poſtréſhen3.

V ponatisnjeni verziji se pri zapisu šumnikov najdejo tudi očitne tipkarske napake (prim. A, B).

A

SvN 1836 B

SvN 1836 [1838/40] B

Shlahtna1 goſpa! (58)

Slahtna1 goſpa!

B

SvN 1836 B

SvN 1836 [1838/40] B

Per vélikim méſtu, po iménu Salamanka,1 na ſhpanſkim2, ſo ſe vſtavile obé vojſké franzoſka in ſhpanjolſka. (117)

Per vélikim méſtu, po iménu Salamanka na ſkpanſhim2, ſo ſe vſtavile obé vojſké franzoſka in ſhpanjolſka.

Izvirna izdaja in ponatis[12] sta bila zaradi primerjave s kasnejšimi izdajami in vključitve v korpus PriLit prečrkovana v gajico. Pri prečrkovanju so bili odstranjeni naglasi na besedah in nestični opuščaj pri nezložnih predlogih. Če bi to dvoje upoštevali tudi pri prečrkovanju, bi bili pri kolaciji v veliki meri zamegljeni bistvenejši redaktorski posegi v besedilo.[13] Kolacija besedil izvirne verzije in neuradnega ponatisa v gajici glede kolacijo besedili v bohoričici pokaže skoraj za polovico manj sprememb, skupaj 222 (v bohoričici 411). Med spremembami, ki so zaznane tako med besedili v bohoričici kot tudi v gajici, je največ, nekaj čez 90, očitnih tipkarskih napak, ki jih v izvirniku ni (prim. A, B). Obenem je v ponatisu izvirne izdaje tudi nekaj, a bistveno manj (18 primerov) popravkov napak v izvirniku (prim. C); v več primerih (27) v besedilu ustrezno funkcionirata tako izvirni zapis kot tudi njegova varianta (prim. D).

A

SvN 1836

SvN 1836 [1838/40]

Zgodej so mu starši1 pomerli, torej ni imel nikogar, de bi zanj bil skerbel. (Uvod)

Zgodej so mu straši1 pomerli, torej ni imel nikogar, de bi zanj bil skerbel.

B

SvN 1836

SvN 1836 [1838/40]

Mislil je, če Svetin per hiši ostane, me zna ob vso srečo perpraviti, še gospodično2 Kristino mi zna zmotiti (93)

Mislil je, če Svetin per hiši ostane, me zna ob vso srečo perpraviti, še pospodično2 Kristino mi zna zmotiti

C

SvN 1836

SvN 1836 [1838/40]

Že dve leti je tega, in nobene besede ne zvem in en1 slišim od njega. (16)

Že dve leti je tega, in nobene besede ne zvem in ne1 slišim od njega.

D

SvN 1836

SvN 1836 [1838/40]

Celih osem dni so še potem vkup ostali, se z gostarijami veselili, eden drugimu svoje pergodbe perpovedvali, in Boga hvalili, kteri jim je tolikiga2 veselja še na tem svetu dočakati dal. (67)

Celih osem dni so še potem vkup ostali, se z gostarijami veselili, eden drugimu svoje pergodbe perpovedvali, in Boga hvalili, kteri jim je toliko2 veselja še na tem svetu dočakati dal.

Približno tretjina sprememb zadeva zamenjave ločil: npr. dvopičje namesto vejice in obratno ali dvopičje namesto podpičja. V večini primerov sta sprejemljivi obe varianti (prim. A), medtem ko redkeje prepoznamo tudi očitne tipkarske napake (prim. B).

A

SvN 1836

SvN 1836 [1838/40]

S tvojim gospodarjem imava že velike rajtenge vkup;3 pa če pojde vse na tanko, vse po pravici […], jest in cela moja družina pojdemo vbogajme prosit, če ti čisto in pravično rajtengo storiš. (89)

S tvojim gospodarjem imava že velike rajtenge vkup,3 pa če pojde vse na tanko, vse po pravici […], jest in cela moja družina pojdemo vbogajme prosit, če ti čisto in pravično rajtengo storiš.

B

SvN 1836

SvN 1836 [1838/40]

Kdor hoče tako znamenje na životu imeti,4 mora besedo s farbo zapisati (11)

Kdor hoče tako znamenje na životu imeti:4 mora besedo s farbo zapisati

Razmeroma pogoste, a nedosledne so spremembe zapisa naslonske oblike osebnega zaimka, najpogosteje zapis za-me namesto zame ali za me (prim. A), ter zamenjave velike in male začetnice (prim. B, C). Oboje pa je kljub posameznim spremembam na ravni celotnega besedila tako v izvirni izdaji kot v ponatisu zapisovano nedosledno v več variantah.

A

SvN 1836

SvN 1836 [1838/40]

Kolika žalost za me3, si lahko misliš. (15)

Kolika žalost za-me3, si lahko misliš.

B

SvN 1836

SvN 1836 [1838/40]

Ko sta kupca že svojo kupčijo obravnala, in se čez več reči pogovorila, reče Francoz1 Svetinovimu gospodarju (80)

Ko sta kupca že svojo kupčijo obravnala, in se čez več reči pogovorila, reče francoz1 Svetinovimu gospodarju

C

SvN 1836

SvN 1836 [1838/40]

S tem se Pavle škof1 oberne in gre. (50)

S tem se Pavle škof1 oberne in gre.

Ugotovimo lahko, da slogovnih ali vsebinskih razlik med izvirno izdajo in njenim ponatisom v letih 1838 oz. 1840 ni, spremembe ostajajo na ravni posameznih črk in ločil.

Sreča v nesreči leta 1882 v zbirki Knjižnica slovenskej mladini

Leta 1882 je Sreča v nesreči izšla kot »drugi, popravljen natis« v uredništvu Ivana Tomšiča. Povod za to izdajo naj bi bil Linhartov zapis o Sreči v nesreči v Slovenskem glasniku (Jarc 1882: 571; Marn 1885: 58), čeprav je od njega minilo že več kot dvajset let.[14] Tomšič je Srečo v nesreči uvrstil v prvo slovensko zbirko mladinske literature Knjižnica slovenskej mladini (Knjiga III)[15] in jo tudi v predgovoru izrecno namenil mladim.

Pri jezikovni podobi najopaznejšo spremembo glede na prvo izdajo pomeni gajični črkopis namesto bohoričice. Ivan Vrhovnik (1892: 53), poznavalec Ciglerjevega življenja in dela, je zapisal, da je Tomšičeva izdaja »pomlajena«. Pri tem bi Vrhovnik lahko imel v mislih tako aktualni črkopis kot tudi jezikovne posodobitve, saj je Tomšič besedilo prilagodil poenoteni slovenski knjižni normi. Ta je nadomestila več pokrajinskih knjižnih različic približno sredi 19. stoletja (Orel 2018: 321), torej ravno med izidom izvirne Sreče v nesreči in Tomšičeve izdaje. Že zaradi upoštevanja reformirane jezikovne norme v izdaji leta 1882 kolacija izvirne izdaje in ponatisa iz leta 1882 praktično ne zazna povedi brez spremembe.

Spremembe na vseh jezikovnih ravninah je ugotavljala že Irena Orel (Orel 2018) v analizi jezikovnih sprememb v izdajah Sreče v nesreči 19. stoletja. Med opaznejšimi spremembami v pravopisu navaja naglaševanje besed, opuščanje nestičnega opuščaja pri nezložnih predlogih, dodane narekovaje v premem govoru (prim. A, B, C), nekaj sprememb v rabi ločil, poleg tega pa še zapis v namesto u v tujih lastnih imenih (namesto Paule zapis Pavle), zapis j v izglasju med dvema i (prim. B), izpust zapisa polglasnika z e ob zložnem r (prim. C) ter nedosledne spremembe v pisanju skupaj ali narazen (prim. D). Polega tega je na ravni pravopisa za Tomšičevo izdajo značilna pogosta raba pomišljaja na mestih, kjer v izvirniku ni uporabljen (prim. E).

A

SvN 1836

SvN 1882

Janez naravnost odgovori, kakor pred54 nedolžen in nepokažen mladenč55: Gospod! če vam jest57 ne morem pomagati58, vam Bog lahko pomaga59. (73)

Janez naravnost odgovori, kakor nedolžen in nepokvarjen mladenič55: »56Gospod! če vam jaz pomagati57 ne morem, lehko vam pomore Bog59.«60

B

SvN 1836

SvN 1882

Velika čast bo kmetiškimu57 pastirju se58 v kočii59 z gospodo peljati,60 in per61 gospodi jesti. (20)

Velika čast bode kmetskemu57 pastirju v kočiji se59 z gospodo peljati in pri61 gospodi jesti.«

C

SvN 1836

SvN 1882

Gospodar mu reče: Prav! če boš33 priden in zvest delavc34 na mojim vertu35, ti ne bo36 krivice. (131)

Gospodar mu reče: »Všeč mi je, ako bodeš33 priden in zvest delavec34 na mojem vrtu35, ne bode ti36 krivice.

D

SvN 1836

SvN 1882

Poleti30 je celi31 dan vert obdeloval32, po noči v suknarii delal34. (Uvod)

Po leti30 je ves31 dan vrt delal32, a33 po noči v tovarni34.

E

SvN 1836

SvN 1882

Morebiti je bil tudi tisti škof vašiga70 rodu, ker je bil ravno tega imena. Pišejo škofu iz Tulona in ga vprašajo od kod je doma. (138)

Morebiti je bil tudi tisti škof vašega70 rodu, ker je bil ravno tega imena.« 71 Pišejo škofu iz Tulona in ga vprašajo,72 od kod je doma?

Na glasovni ravni v mlajši izdaji Irena Orel prepoznava zapis e za i iz kratkega in nenaglašenega jata (prim. A), neupoštevanje samoglasniškega upada (prim. B), prilikovanja (na primer šč namesto š) (prim. B), zapis polglasnika, tudi neobstojnega, z e namesto z i (prim. C), poenotenje zapisa palatalnih lj in nj ter neupoštevanje preglasa (D).

A

SvN 1836

SvN 1882

Ko31 baron domu32 pride, vse kar je vidil svoji gospej pove35. (28)

Kadar31 baron domov32 pride, pove33 vse,34 kar je videl svojej gospe35.

B

SvN 1836

SvN 1882

Tudi mi dva šolarja iševa44, imava mu nekej zlo veseliga45 povedati, morebiti bi nama46 ti zamogel47 povedati, kje ga najdeva49. (31)

»43Tudi mi dva iščeva dijaka44, imava mu nekaj zelo veselega45 povedati; morda znaš46 ti nama47 povedati, kje bi48 ga dobila4950

C

SvN 1836

SvN 1882

Lete24 mati blizo25 doma sim še26 bil, ne deleč27 od Dunaja, in sim28 tako oslabel, de29 mi več30 ni bilo mogoče naprej31. (61)

Glejte24 mati, blizu25 doma sem že26 bil, ne daleč27 od Dunaja, in sem28 tako oslabel, da29 mi ni bilo moči dalje iti31.

D

SvN 1836

SvN 1882

Če tudi jest med60 tem umerjem, bom jerbam naročil za-te skerbeti61, kolikor bi ti potrebval62. (81)

Če tudi jaz v60 tem umerjem, naročil bodem dedičem zate skrbeti61, kolikor bi ti treba bilo62

Nove oblike so vpeljane tudi na oblikoslovni ravni (prim. A). Dvojina je še vedno rabljena nedosledno, zlasti pri rabi zaimkov (prim. B), a že nadomešča množinske oblike (za dvojino) iz prve izdaje.

A

SvN 1836

SvN 1882

Narbolj všeč pa12 mi je, ki13 vidim, de14 nikoli s hudobnimi tovarši15 ne potegneš16, se le svojiga18 dela deržiš19, rad moliš in v cerkev hodiš (Uvod)

A najbolj všeč12 mi je, ko13 vidim, da se14 nikoli s hudobnimi tovariši15 ne družiš16, da17 se le svojega18 dela držiš19, rad moliš in v cerkev hodiš.

B

SvN 1836

SvN 1882

Tudi sta sklenila fantiča20, če jih21 Bog per živlenji22 ohrani, v brumnosti23 in svetosti zrediti,24 in varvati pred zapeljivimi tovaršijami25, de26 bi v starih letih čisto veselje nad njima imela28. (Uvod)

Tudi sta sklenila sinka20, če ju21 Bog živa22 ohrani, v pobožnosti23 in svetosti vzrediti24 in ju varovati zapeljivih družb25, da26 bi v starih letih imela27 čisto veselje nad njima.

Med zamenjavami na besedni ravni kot izstopajoče Irena Orel prepoznava zamenjavo besed germanskega in romanskega izvora z besedami slovanskega izvora (prim. A, B, C), vključno z glasovnimi podomačitvami in slaviziranjem imen tujega izvora (pri Tomšiču Ljudevit namesto Ludvik). Tomšič je spreminjal tudi zemljepisna lastna imena: namesto Ilirija in Ilirsko oz. na Ilirskem, ilirski in Ilirjan je zapisoval variante Slovensko oz. na Slovenskem ter v nekaj primerih na Kranjskem, slovenski in Slovenec (prim. E) ter namesto na Štajerskim varianto na Štirskim. Poleg tega so pogoste tudi zamenjave besed slovanskega izvora s sopomenkami (prim. C, D) in spreminjanje stalnih glagolskih zvez (prim. F), na besedotvorni ravni pa razlike v rabi predpon.

A

SvN 1836

SvN 1882

Pavle11 ga je pa troštal12 in ga opominjal13 v Boga zaupati. (27)

Pavel11 ga je tolažil12 in opominal, da naj13 v Boga zaupa

B

SvN 1836

SvN 1882

Moj Gospod48 je bil žlahten49 baron Henrik Gap po imenu. (15)

Moj gospod48 je bil plemenit49 baron,50 Henrik Gap po imenu.

C

SvN 1836

SvN 1882

Estrajski47 cesar je veliko soldatov48 potreboval. (8)

Avstrijski47 cesar je obilo vojakov48 potreboval.

D

SvN 1836

SvN 1882

potem pa28 je vedno doma bil in zvesto29 svete in30 druge dobre bukve bral31 (91)

Potem28 je vedno doma bil in pridno bral29 svete ali kake30 druge dobre knjige31.

E

SvN 1836

SvN 1882

Njegovi ilirski16 jezik me je per življenji17 ohranil (62)

Njega slovenski16 jezik me je ohranil živega18

F

SvN 1836

SvN 1882

se je silil žalosten biti2(105)

silil1 se je žalovati2

V skladnji prevladujejo spremembe v besednem vrstnem redu (podrobneje prim. Orel 2018: 231−233) oz. skladenjski strukturi (prim. A, B, C), pogoste so menjave glagolskih časov (prim. D, E). Večkrat je Tomšič v svoji priredbi izpuščal (prim. F, G) in dodajal (prim. H, I) krajše odlomke, npr. spremne stavke v premem govoru (prim. J). Gledano v celoti je besedila v izdaji iz leta 1882 v primerjavi z izvirno izdajo nekoliko več.[16]

A

SvN 1836

SvN 1882

Ne bom pozabil dobrote tvoje56. (81)

Tvoje dobrote ne pozabim nikoli56.

B

SvN 1836

SvN 1882

V sercu60 ga je čez vse sovražil62(92)

V srci60 ga je sovražil61 čez vse

C

SvN 1836

SvN 1882

Vsi so se prestrašili,70 in žalostni postali, ker so Svetina radi imeli in ga za zvestiga šteli72. (100)

Vsi so se ustrašili70 in žalostni postali, ker so Svetina vsi71 radi imeli in o njegovej zvestobi nihče dvomil ni72.

D

SvN 1836

SvN 1882

Žandarmi84 so ga zvezali in varno ga85 v ječo vlečejo86. (106)

Žandarji84 so ga zvezali in vlekli takoj85 v ječo.

E

SvN 1836

SvN 1882

Premoženja pa ji88 ne bo manjkalo89, toliko bom90 že zapustil91(93)

Premoženja jej88 ne bode nedostajalo89, toliko že zapustim91

F

SvN 1836

SvN 1882

Moj ljubi tovarš37 me ni zapustil, po bratovsko38 je zame skerbel39, dobrih ljudi prosil de41 so mi pomagali. Brez njega bi bil gotovo umreti mogel na poti. Lejte42, ta zvesti prijatel43, ta moj dobri tovarš44 je Bazili45 Hudon, kteriga tukej46 z mano per mizi47 vidite. (61)

Moj ljubi tovariš37 me ni zapustil, bratovski38 je zame skrbel39, in40 dobrih ljudi prosil, da41 so mi pomagali. Glejte42, ta zvesti prijatelj43, ta moj blagi tovariš44 je Basilij45 Hudon, katerega zdaj46 z menoj za to mizo47 vidite.« —48

G

SvN 1836

SvN 1882

Večkrat je v mnoge kraje pisal, de40 bi za mater zvedil, pa nikoli mu ni mogla nobena živa duša povedati41, ali je42 mati še živa43 ali mertva44, ali kje de45 je. (79)

Večkrat je v mnoge kraje pisal, da40 bi o materi kaj zvedel41, ali mu42 mati še živi43 ali mu je že umrla44, ali kje je.

H

SvN 1836

SvN 1882

Daj nazaj gospodarju50, če51 ne, jest bom povedal52, in vem, de per ti54 priči pojdeš od hiše. (87)

Daj gospodarju49 nazaj, kar je njegovega50, ako51 ne, vse mu povem52, in potlej bode za tebe slabo, ker dobro53 vem, da pri tej54 priči pojdeš od hiše.«

I

SvN 1836

SvN 1882

Vedno61 so bile v njegovim sercu veči62 želje križem sveta iti64, pa se ne upa gospodarju v misel vzeti65, ker je vedel66, de67 ga ne bo pustil68. (79)

Tako je Svetin vzdihoval in vedno večje61 so bile v njegovem srci62 želje, da bi šel63 križem sveta, ali ni si upal tega gospodarju razodeti65, ker je znal66, da67 ga ne pusti od sebe68.

J

SvN 1836

SvN 1882

Imam jih več per24 hiši, taciga25 vender nimam, de26 bi vse te jezike znal28 govoriti, in pa de29 bi bil brihten per kupčii30. Dobro mu bom plačal31, ne bo se ksal de32 je k meni prišel34, če bo35 priden. (80)

Imam jih več pri24 hiši, ali tacega25 vender nimam, da26 bi znal27 vse te jezike govoriti, in bi bil vrhu tega še spreten pri kupčiji,« odgovori Svetinov gospodar30. »Dobro ga plačam31, in žal mu ne bode, da32 je prišel33 k meni, ako bode le35 priden in zvest,« reče nato Francoz36.

Tomšičeva verzija besedila prinaša torej jezikovno aktualizacijo in tudi številne spremembe v skladnji in na besedilni ravni, ki so neodvisne od norme poenotenega knjižnega jezika. Zlasti skladenjske spremembe do neke mere že vplivajo na slog besedila oz. enega od segmentov sloga.[17] V nadaljevanju bomo na podlagi rezultatov kolacije izvirne in Tomšičeve izdaje presojali, ali so se priredbe Sreče v nesreči v 20. stoletju opirale bolj na izvirno ali Tomšičevo izdajo.

Izdaja ob 100. obletnici izida: »priredba« Rudolfa Kolariča (1936)

Ob 100. obletnici prvega izida je Sreča v nesreči izšla pri Družbi sv. Mohorja v Celju v zbirki Cvetje iz domačih in tujih logov. Ta zbirka je bila pravzaprav nadaljevanje knjižne zbirke z istim naslovom, ki jo je pri Mohorjevi družbi leta 1861 (izhajala je do leta 1868) ustanovil Anton Janežič in je bila namenjena literarni vzgoji dijakov. Načrt obnovljene zbirke pod glavnim uredništvom Jakoba Šolarja je predvideval vključitev najpomembnejših del slovenske literarne zgodovine,[18] opremljenih z izčrpnim uvodom in opombami (Grabnar 2013: 38−39). V obdobju, ko je nastajala zbirka Cvetje iz domačih in tujih logov, je bila izvirnost literarnega dela že eno od neobhodnih meril za uvrstitev dela v slovenski literarni kanon. V tej izdaji je glede na izvirno in Tomšičevo izdajo pomenljiv izbris podnaslova, v katerem je bila Sreča v nesreči izrecno naslovljena na dvojnega naslovnika, »mlade in stare«.

Rudolf Kolarič, eden od članov[19] uredniškega odbora zbirke, je k Sreči v nesreči kot 11. zvezku zbirke prispeval obsežen uvod. Začenja ga s Ciglerjevim življenjepisom in nato v osrednjem delu razprave v polemiki z Vaclavom Burianom (1930) analizira vpliv pripovedne proze Christopha Schmida na Ciglerjevo pripoved ter razmišlja o drugih pobudah, ki bi lahko vplivale na Ciglerja pri pisanju Sreče v nesreči, zlasti glede posameznih motivov. Natančno je povzel zgradbo in karakterizacijo oseb ter izpostavil pomanjkljivosti in nelogičnosti,[20] dokaj kritično je obravnaval tudi »miselne in oblikovne osnove«, na koncu pa verjetno kot protiutež naštevanju pomanjkljivosti izpostavil nekatere odlomke, ki pozitivno izstopajo. Podrobno jezikovno analizo je sklenil z ugotovitvijo, »da pisec Sreče v nesreči jezikovni umetnik ni bil« (Kolarič 1936: 32).

V zvezi z besedilom izdaje je na notranji naslovnici zapisano, da ga je Rudolf Kolarič »priredil«, na začetku opomb pa je navedeno:

»Besedilo te izdaje sem priredil po prvem tisku iz l. 1836. Največ sprememb je bilo potrebnih v pravopisu; jeziku sem ohranil, kolikor se je največ dalo, prvotno obliko. Tudi potrebna naglasna znamenja sem pustil. Za primerjavo sem imel pri roki tudi Tomšičevo 2. izdajo iz l. 1882.« (Kolarič 1936: 148)

Čeprav je Kolarič v uvodu dokaj natančno analiziral jezik in zapisal, da je poskušal v največji meri ohraniti »prvotno obliko« jezika, kolacija izvirne, Tomšičeve in Kolaričeve izdaje pokaže, da je Kolarič upošteval skoraj vse Tomšičeve jezikovne posodobitve na pravopisni, glasoslovni in oblikoslovni ravni (prim. A, B).

A

SvN 1836

SvN 1882

SvN 1936

Zato nisim74 hotel nič75 od vas vzeti76, ker sim77 obljubil zvesto se deržati79 po nauku svoje matere (21)

Zato nisem74 hotel denarjev vzeti75 od vas, ker sem77 obljubil zvesto se ravnati79 po nauku svoje matere

Zato nisem74 hotel nič75 od vas vzeti76, ker sem77 obljubil,78 zvesto se držati79 po nauku svoje matere

B

SvN 1836

SvN 1882

SvN 1936

Stari Teodor je v to rad pervolil16, ker sta bila z generalam18 velika prijatla19. (136)

Stari Teodor je rad15 v to privolil16, ker sta si17 bila z generalom18 velika prijatelja19.

Stari Teodor je v to rad privolil16, ker sta bila z generalom18 velika prijatelja19.

Bistveno večjo zvestobo izvirni izdaji lahko opazimo v besedišču. Kolarič je po večini upošteval le tiste Tomšičeve besedne variante, s katerimi je zamenjeval besedišče germanskega ali romanskega izvora (prim. A, C, D), ne pa tudi izvornoslovanskih sopomenk (prim. A, B, C). Pri lastnih imenih, tako osebnih kot zemljepisnih, je Kolarič upošteval le izvirno izdajo (prim. D), izjema je varianta Ludovik namesto izvirne Ludvik (pri Tomšiču Ljudevit) (prim. D).

A

SvN 1836

SvN 1882

SvN 1936

Lepo Bogu služi,48 in tudi fantiča49 uči Boga se bati in njemu služiti. De51 moram soldat52 biti,53 mi cesarsko povelje ukazuje, gosposkam55 in oblastnikam pa56 moramo zavoljo Boga pokorni biti57. (9)

Lepo Bogu služi,48 in tudi otroka49 uči Boga se bati in njemu služiti. Da51 moram vojak52 biti, ukazuje53 mi cesarsko povelje; a gosposki55 in oblastvu56 moramo zavoljo Boga biti pokorni57.

Lepo Bogu služi in tudi fantiča49 uči,50 Boga se bati in njemu služiti. Da51 moram biti vojak,53 mi ukazuje54 cesarsko povelje; gosposkam55 in oblastnikom pa56 moramo zavoljo Boga pokorni biti57.

B

SvN 1836

SvN 1882

SvN 1936

Svetin mi je veliko80 bolj všeč, zato ko81 rad moli, se82 lepo zaderži83 in je ponižen (96)

Svetin mi je mnogo80 bolj všeč, zato, ker81 rad moli, lepo se vede83 in je ponižen

Svetin mi je veliko80 bolj všeč, zato ker81 rad moli, se82 lepo vede83 in je ponižen

C

SvN 1836

SvN 1882

SvN 1936

Kdor hoče tako znamenje na životu70 imeti, mora besedo s farbo71 zapisati (11)

Kdor hoče tako znamenje na telesu70 imeti, mora besedo z barvo71 zapisati

Kdor hoče tako znamenje na životu70 imeti, mora besedo z barvo71 zapisati

D

SvN 1836

SvN 1882

SvN 1936

Zdaj46 je Ludvik vidil47, kako je Svetin od vsih obrajtan,48 (92)

Ali zdaj46 je Ljudevit videl47, kako Svetina vsi spoštujejo;48

Zdaj46 je Ludovik videl47, kako Svetina vsi spoštujejo,48

Nekoliko nenavadna in komaj opazna je zamenjava besede mesen, ki je zapisana tako v izvirni kot v Tomšičevi izdaji in se navezuje na telesno erotičnost, z varianto mesten, saj pomeni vsebinsko spremembo. Kolaričevo varianto tega zapisa so prevzele tudi vse kasnejše izdaje.

SvN 1836

SvN 1882

SvN 1936

Ne po posvetnih navadah in po mesnih45 željah, ampak po keršanskih46 in po božjih zapovedih sta živela. (Uvod)

Ne po posvetnih navadah in po mesenih45 željah, ampak po krščanskih46 in po božjih zapovedih sta živela.

Ne po posvetnih navadah in mestnih45 željah, ampak po krščanskih46 in po božjih zapovedih sta živela.

Kolarič je v zaimkih za moški spol skladno z izvirno izdajo ohranil množinske oblike za dvojinske, čeprav je Tomšič na teh mestih že uvedel dvojinske.

SvN 1836

SvN 1882

SvN 1936

Vsako nedeljo in vsak praznik dopoldne35 in popoldne jih36 je s sabo37 v cerkev peljala,38 in jih39 vedno učila lepo in spodobno40 se v cerkvi zaderžati41. Nikoli v nobeno tovaršijo jih42 ni pustila, ampak vedno jih43 je opominvala44 zvesto Bogu služiti45. (10)

Vsako nedeljo in vsak praznik do poludne35 in po poludne ju36 je s seboj37 v cerkev peljala,38 in ju39 vedno učila lepo in spodobno40 se v cerkvi vesti41. Nikoli v nobeno tovarišijo ju42 ni pustila, ampak vedno ju43 je opominala44 zvesto Bogu služiti45.

Vsako nedeljo in vsak praznik dopoldne35 in popoldne jih36 je s sabo37 v cerkev peljala in jih39 vedno učila, naj40 se v cerkvi lepo in spodobno vedeta41. Nikoli v nobeno tovarišijo jih42 ni pustila, ampak vedno jih43 je opominjala, naj44 zvesto Bogu služita45.

Pri besednem redu oz. skladenjskih strukturah, v katere je Tomšič močno posegal, je Kolarič bolj sledil izvirniku (prim. A, B), zelo redko je posnemal Tomšičeve zamenjave ali celo vpeljal svoje rešitve (prim. C, D).

A

SvN 1836

SvN 1882

SvN 1936

Svetin, ljubi66 moj Svetin,67 plavaj nazaj k meni, de68 počijeva. (123)

Svetin! Svetin,66 moj ljubi!67 plavaj nazaj k meni, da68 počijeva.

Svetin, ljubi66 moj Svetin,67 plavaj nazaj k meni, da68 počijeva.

B

SvN 1836

SvN 1882

SvN 1936

Tako da Bog včasi že na44 tem svetu srečo v nesreči, če45 človek tudi v nesreči vedno46 Bogu zvest ostane. (139)

Glejte, tako daje Bog časi že na44 tem svetu srečo v nesreči, ako le45 človek tudi v nesreči Bogu vedno47 zvest ostane.

Tako da Bog včasi že na44 tem svetu srečo v nesreči, če45 človek tudi v nesreči vedno46 Bogu zvest ostane.

C

SvN 1836

SvN 1882

SvN 1936

Preden71 se na pot poda73, gre pred74 v cerkev (34)

Predno71 se poda72 na pot, gre še poprej74 v cerkev

Preden71 se je naravnal72 na pot, je šel74 v cerkev.

D

SvN 1836

SvN 1882

SvN 1936

Tudi pove7, kako je bil8 ravno ta šolar majhno pred od hišnika9 iz grajšine odgnan10.

Tudi pove7, kako je bil8 ravno ta dijak malo prej od hišnika9 iz graščine odgnan10.

Pove tudi7, kako je ravno tega šolarja malo prej hišnik9 iz graščine odgnal10.

Pri skladnji sta v Kolaričevi priredbi pogosti nadomestitev nedoločniškega polstavka v izvirniku s predmetnim odvisnikom (prim. A, B), nadomestitev sedanjika s preteklikom (prim. B), ki sta ponekod značilni tudi za Tomšičevo varianto besedila, raba aktivne oblike namesto trpne (prim. C) in raba nedoločnika namesto namenilnika ob glagolu premikanja (prim. D).

A

SvN 1836

SvN 1882

SvN 1936

Avguštin je hišnika obderžal23 na Pavletovo24 prošnjo,25 in muobljubil tudi do smerti27 ga imeti28. (42)

Avguštin je hišnika obdržal23 na Pavlovo24 prošnjo in mu je26 obljubil tudi do smrti27 ga imeti28.

Avguštin je hišnika na Pavletovo24 prošnjo obdržal25 in mu obljubil tudi, da27 ga bo do smrti imel28.

B

SvN 1836

SvN 1882

SvN 1936

Dan se je nagnil, tma se stori67. Svetin gleda proti morju68, mika ga potegniti69 jo,70 in ujiti71. (129)

Dan se je nagnil in tema nastane67. Svetin gleda na morje68, mika ga, da bi69 jo potegnil70 in ušel71.

Dan se je nagnil, storila se je tema67. Svetin gleda proti morju68, mika ga, da bi69 jo potegnil70in ušel71.

C

SvN 1836

SvN 1882

SvN 1936

France Svetin1 v Ameriko odpeljan2 in prodan.3(131)

Fran Svetin1 v Ameriko odpeljan2 in prodan.3

Franceta Svetina odpeljejo1 v Ameriko in prodajo3

D

SvN 1836

SvN 1882

SvN 1936

Lepo je to, reče baron, všeč mi je,16 hiti tedej domu17, prosi pervoljenja18, in če te bodo pustili19, pridi povedat,20 in vzamemo te s seboj. (23)

»13Lepo je to,«14 reče baron, »15všeč mi je;16 hiti tedaj domov17, prosi privoljenja18, in če te puste19, pridi povedat20 in vzamemo te s seboj.«

»13Lepo je to,«14 reče baron, »15všeč mi je;16 hiti tedaj domov17, prosi privoljenja18, in če te bodo pustili19, pridi povedati20 in vzamemo te s seboj.«

Krajše ali daljše pasuse, ki jih je Tomšič izpustil ali dodal, je Kolarič dodal (prim. A) oz. izbrisal (prim. B) v skladu z izvirno izdajo.

A

SvN 1836

SvN 1882

SvN 1936

Njegovi ilirski17 jezik me je per življenji ohranil, ker je Karl precej z Rusi govoriti znal18, in tako sebe in mene per življenji ohranil20, ker je Rusam22 vedno pravil23, de24 sva bila persiljena se z Rusam vojskovati. (62)

Njega slovenski17 jezik me je ohranil živega18, in meni glavo otel20, ker jim21 je vedno pripovedoval23, da24 sva prisiljena šla na Ruse.

Njegov ilirski17 jezik me je pri življenju ohranil18, saj je Karel precej z Rusi govoriti znal19 in tako sebe in mene pri življenju ohranil20, ker je Rusom22 vedno pravil23, da24 sva bila prisiljena se z Rusom vojskovati.

B

SvN 1836

SvN 1882

SvN 1936

vender86 gospoda že87 nikjer ni bilo88 (88)

ali tujega86 gospoda ni bilo87 nikjer več, izginil je kakor kafra88

Vendar86 gospoda že87 nikjer ni bilo88.

Iz primerjave izvirne izdaje, Tomšičeve priredbe iz leta 1882 in Kolaričeve iz leta 1936 lahko povzamemo, da je Kolarič v pravopisu, glasoslovju in oblikoslovju skoraj dosledno prevzel Tomšičeve posodobitve, medtem ko se je na ravni besedišča omejil na nadomeščanje germanizmov in redkejših romanizmov z izvorno slovanskim besediščem. Pri besednem redu je Tomšičeve spremembe upošteval redko, v večji meri je sledil izvirnemu besedilu, opaznejše pa so Kolaričeve inovativne spremembe v medstavčnih konstrukcijah.

Izid Sreče v nesreči v Knjižnici Kondor (1974)

Leta 1974 je Sreča v nesreči prvič[21] izšla v zbirki Knjižnica Kondor kot 41. zvezek. Kondor je bil zasnovan pri Mladinski knjigi leta 1965 po vzoru zbirke Cvetje iz domačih in tujih logov (Grabnar 2013: 16) in z namenom, da bi osnovnošolcem in srednješolcem dali na voljo besedila, opremljena z ustreznimi analizami. Postopoma je zbirka prerasla v eno pomembnejših zbirk slovenske in svetovne kanonizirane literature, ki izhaja še danes.

Matjaž Kmecl je v spremni študiji v skladu s svojimi raziskavami pripovedne proze, v katerih je sledil pristopom aktualne klasične naratologije, delo postavil v kontekst pretekle in sočasne tradicije slovenske in v slovenščino prevedene pripovedne proze. Pri analizi snovi (fabule) je razširil Kolaričeve analize motivnih in snovnih virov z navezavo na formalistično-strukturalistične raziskave pravljic Vladimirja Proppa ter pri načinu pripovedovanja prepoznaval povezave s tradicijo svetniških življenjepisov in pridig. V zadnjih dveh poglavjih je povzel misel ali idejo Sreče v nesreči ter njen pomen v zgodovini slovenske književnosti – podobno kot Kolarič jo kljub številnim pomanjkljivostim prepoznava kot delo, ki ga slovenska literarna zgodovina ne bi mogla pogrešati.

V zvezi s prirejenostjo besedila je v uvodu k Opombam navedeno:

»Naša objava Ciglerjeve pripovedi Sreča v nesreči se v besedilu opira na Kolaričevo redakcijo iz leta 1936. Kolarič je sicer prvotno besedilo iz leta 1836 − primerjalno je upošteval tudi Tomšičevo inačico iz leta 1882 − sem in tja spremenil, vendar največkrat v prid logičnosti in večji urejenosti sporočila; ta ali oni stavek, zlasti zamotanejši, je namreč za ta del v izvirniku šepast. Koder je šel prirejevalec le predaleč, smo besedilo približali originalu: najpogosteje tam, kjer je urednik izdaje iz leta 1936 prehudo slovenil sposojenke in starejše tujke (Ciglerjevi pogostni besedi »žlahten« se npr. dosledno izogiblje in jo nadomešča z najrazličnejšimi pridevniki). Na nekaj mestih smo tudi vnesli manjkajočo vrstico, ki jo je za izdajo 1936 očitno izgubil stavec.« (Kmecl 1974: 115)

Kolacija izdaj iz let 1936 in 1974 prepozna okrog 450 sprememb, od tega je precej sprememb pravopisnih, najpogosteje pri ločilih, kot so dodane vejice, zamenjave med podpičjem, vejico, dvopičjem in piko.

Iz kolacije izvirne, Tomšičeve, Kolaričeve in Kmeclove priredbe je razvidna dosledna uporaba variante žlahten in njenih tvorjenk, ki je v kratkem opisu načel priredbe besedila navedena kot primer sledenja izvirniku, medtem ko je Kolarič ohranil Tomšičevo varianto plemenit. Dosleden je tudi zapis imena Ludvik po izvirni izdaji. Pri drugih zamenjavah na besedni ravni lahko opazimo, da so bile v izdaji leta 1974 tudi nekatere druge besede, ki jih je Kolarič po Tomšiču prevzel v svojo izdajo – med njimi prevladujejo germanizmi −, ponovno nadomeščene z besediščem izvirne izdaje (prim. A: kajžicehišice, B), obenem pa so nekatere Tomšičeve "poslovenitve" besedišča tudi ohranjene (prim. A: soldatvojak). Zelo redko so v Kondorjevi izdaji na ravni besedišča vpeljane nove variante (prim. C).

A

SvN 1836

SvN 1882

SvN 1936

SvN 1974

Tovarše21, ki22 so zunej kajžice23 na straži bili, so soldatje25 noter poklicali26 in se napajali. (121)

Tovariše21, kateri22 so zunaj hišice23 na straži bili, poklicali24 so vojaki25 noter in so27 se dobro napajali

Tovariše21, ki22 so zunaj hišice23 na straži bili, so vojaki25 noter poklicali26 in se napajali.

Tovariše21, ki22 so zunaj kajžice23 na straži bili, so vojaki25 noter poklicali26 in se napajali.

B

SvN 1836

SvN 1882

SvN 1936

SvN 1974

Pavle31 hitro vzame laterno,32 in reče kajžerju33(38)

Pavel31 hitro vzame svetilnico,32 in reče kočarju33

Pavle31 hitro vzame svetilko32 in reče kočarju33

Pavle31 hitro vzame laterno32 in reče kajžarju33

C

SvN 1836

SvN 1882

SvN 1936

SvN 1974

Dobila10 sta v eni11 noči dva lepa zdrava fantiča dvojčika14. (Uvod)

Dobila10 sta v jednej11 noči dva lepa zdrava sinka dvojčka14.

Tedaj10 sta v eni11 noči dobila12 dva lepa,13 zdrava fantiča dvojčka14.

Tedaj10 sta neke11 noči dobila12 dva lepa,13 zdrava fantiča dvojčka14.

Spremembe v skladnji zasledimo zlasti pri ponovni rabi namenilnika namesto nedoločnika ob glagolih premikanja (prim. A), kar je bila nedosledna praksa le v Kolaričevi priredbi, v redkih primerih je ponovno uveden nedoločniški polstavek namesto predmetnega odvisnika (prim. B) in preteklik namesto dramatičnega sedanjika. Zelo redko so upoštevane tudi spremembe, ki jih je vpeljal Kolarič (prim. C).

A

SvN 1836

SvN 1936

SvN 1974

Zlo sim32 bil bolan, pa mi je Bog spet zdravje dal,34 zato sim35 ga peršel dans na pervo semkej zahvalit36. (31)

Zelo sem32 bil bolan, pa mi je ljubi33 Bog spet zdravje dal;34 zato sem35 ga prišel danes najprvo semkaj zahvaliti36.

Zelo sem32 bil bolan, pa mi je ljubi33 Bog spet zdravje dal;34 zato sem35 ga prišel danes najprvo semkaj zahvalit36.

B

SvN 1836

SvN 1936

SvN 1974

Nikoli v nobeno tovaršijo27 jih ni pustila, ampak vedno jih je opominvala28 zvesto Bogu služiti29. (10)

Nikoli v nobeno tovarišijo27 jih ni pustila, ampak vedno jih je opominjala, naj28 zvesto Bogu služita29.

Nikoli v nobeno tovarišijo27 jih ni pustila, ampak vedno jih je opominjala,28 zvesto Bogu služiti29.

C

SvN 1836

SvN 1936

SvN 1974

Hišnik se je zgovarjal23 z nevednostjo,24 in prosi de25 bi ga še imeli rekoč (41)

Hišnik se izgovarja23 z nevednostjo in prosi, da25 bi ga še imeli,26 rekoč

Hišnik se izgovarja23 z nevednostjo in prosi, da25 bi ga še imeli,26 rekoč:

Za »manjkajoče vrstice« v Kolaričevi izdaji verjetno ni bil kriv stavec, saj je izpust nemoteče in neopazno integriran v besedilo.

SvN 1836

SvN 1936

SvN 1974

Svetin!27 le pusti me, de vtonem29, vsaj ti reši svoje življenje, de oba konc ne vzameva. Rad umerjem rad vtonem, de30 me le španjoli ne bodo streljali. (123)

»26Svetin,27 le pusti me, da utonem29, da30 me le španjoli ne bodo streljali.

»26Svetin,27 le pusti me, da utonem, vsaj ti si reši svoje življenje28, da oba konec ne vzameva! Rad umrjem, rad utonem29, da30 me le španjoli ne bodo streljali.

Kmeclova izdaja v zbirki Kondor (1974) prinaša dokončno pravopisno urejenost besedila, upošteva jezikovne posodobitve, zlasti na glasoslovni in oblikoslovni ravni, ki jih je prvi vpeljal Tomšič, ter razmeroma zvesto sledi izvirni izdaji v besedišču in skladnji, v redkejših primerih upošteva nekatere Kolaričeve variante ali vpeljuje nove.

Izdaji leta 1984 in 1991 – zbirki Hram in Slovenska povest

Leta 1984 je Sreča v nesreči ponovno izšla pri Mladinski knjigi v prvem letniku[22] knjižne zbirke Hram,[23] ki so jo urejali Matjaž Kmecl, Jože Koruza in Janez Mušič. Spremno besedo k izdaji Sreče v nesreči je prispeval Jože Pogačnik.[24] Večino prostora je Pogačnik posvetil razpravi o slogovnih značilnostih pripovedne proze od Trubarja do začetka 19. stoletja v kontekstu sočasne evropske pripovedne proze. Obravnava Sreče v nesreči in ozadja njenega nastanka pa glede na ugotovitve Rudolfa Kolariča (1936), Matjaža Kmecla (1974) in Janka Kosa (1982) ne prinaša bistvenih novosti.

V kolofonu lahko o izdajah Sreče v nesreči, na katere se je opirala priredba iz leta 1984, preberemo:

»Po prvi izdaji (1836) in ob naslonitvi na Kolaričevo (Cvetje 1936) ter Kmeclovo (Kondor 1974 in 1977) priredbo jezikovno pregledal Franc Drolc.«

Kolacija izdaj iz leta 1974 v zbirki Kondor in 1984 v zbirki Hram zabeleži le malo sprememb, ki na besedilo kot celoto skoraj ne vplivajo: najpogostejše so manjše, skoraj neopazne spremembe v besednem redu (prim. A) ali redke nove variante v besedišču glede na prejšnje izdaje (npr. gospodar namesto gospod − slednja se pojavlja v vseh izdajah do leta 1984) (prim. B).

A

SvN 1974

SvN 1984

Starši so mu zgodaj pomrli, torej ni imel nikogar, da bi zanj1 bil skrbel. (Uvod)

Starši so mu zgodaj pomrli, torej ni imel nikogar, da bi bil zanj2 skrbel.

B

SvN 1974

SvN 1984

Gospodar suknarije2 in njegova3 gospa sta bila botra.

Gospod2 in gospa suknarije4 sta bila botra.

V nekaj primerih variante besed namesto Kondorjevi izdaji sledijo izvirni izdaji (prim. A) ali je zapisana kombinacija prehodnih variant (prim. B).

A

SvN 1836

SvN 1936

SvN 1974

SvN 1984

Nikoli ni bilo med njima krega ali41 prepira. (Uvod)

Nikoli ni bilo med njima prepira.

Nikoli ni bilo med njima prepira.

Nikoli ni bilo med njima krega ali41 prepira.

B

SvN 1836

SvN 1936

SvN 1974

SvN 1984

Kolikorkrat mi je pisal, je vselej povedal, de vsaki33 dan tablico34 pogleda in se name spomni. (16)

Kolikorkrat mi je spočetka32 pisal, je vselej povedal, da vsak33 dan pogleda podobico35 in se name spomni.

Kolikorkrat mi je pisal, je vselej povedal, da vsak33 dan pogleda podobico35 in se name spomni.

Kolikorkrat mi je pisal, je vselej povedal, da vsak33 dan pogleda tablico35 in se name spomni.

Kot prva knjiga v zbirki Slovenska povest pri založbi Založništvo slovenske knjige s spremno besedo Matjaža Kmecla je Sreča v nesreči izšla leta 1991, v letu osamosvojitve Slovenije, kar je dodatno utrdilo njen status slovenskega kanoniziranega besedila kot prve izvirne slovenske povesti. Kolacija zadnjih treh izdaj pokaže, da je izdaja leta 1991 sledila bolj nekoliko starejši Kondorjevi izdaji iz leta 1974 kot neposredno predhodni izdaji iz leta 1984 (prim. A, B), v redkih primerih so vpeljane nove variante (prim. C).[25]

A

SvN 1974

SvN 1984

SvN 1991

Neusmiljeni trgovec9 jih noče uslišati, ampak ostro reče Neži [10]

Neusmiljeni terjavec9 jih noče uslišati, ampak ostro reče Neži

Neusmiljeni trgovec9 jih noče uslišati, ampak ostro reče Neži

B

SvN 1974

SvN 1984

SvN 1991

vzel jih nikoli nisem3 [6465]

vzel jih nisem2 nikoli

vzel jih nikoli nisem3

C

SvN 1974

SvN 1984

SvN 1991

Konec drugega meseca so se sodniki zadnjikrat zbrali in očitno sodili Ludvika Bodina1. [70]

Konec drugega meseca so se sodniki zadnjikrat zbrali in očitno sodili Ludvika Bodina1.

Konec drugega meseca so se sodniki zadnjikrat zbrali in očitno sodili Ludviku Bodinu1.

Sklep

Povzamemo lahko, da je največ sprememb v besedilu Sreče v nesreči na vseh jezikovnih ravninah nastalo med izvirno in Tomšičevo (1882) izdajo, ne le zaradi upoštevanja poenotene norme slovenskega knjižnega jezika, ampak tudi zaradi številnih sprememb na skladenjski in besedilni ravni, ki so vplivale tudi na slog besedila. Kolarič je v naslednji izdaji (1936) Tomšiču zvesto sledil pri posodabljanju jezika ter redkeje na ravni besedišča in skladnje, Kondorjeva izdaja (1974) je z upoštevanjem posodobljenega jezika in z bistveno večjo, a vseeno nedosledno naslonitvijo na izvirno izdajo na ravni besedišča in skladnje ustalila pravopisno in jezikovno podobo Sreče v nesreči, kakršno sta z nekaj izjemami prevzeli tudi kasnejši dve izdaji, bolj zvesto izdaja iz leta 1991. Tudi v kolaciji vseh izdaj v LERI izstopa velika količina sprememb med izvirno in Tomšičevo izdajo in nato postopen upad variant v besedilih 20. stoletja. V najnovejših izdajah torej ostajajo v večji ali manjši meri prisotne sledi vseh predhodnih izdaj.

Ta razmerja zazna tudi stilometrična analiza v paketu Stylo. Na spodnjem drevesnem prikazu so razvidna večja in manjša slogovna ujemanja med posameznimi izdajami glede na relativno pogostost 100 najpogostejših besed:[26] večja kot je razdalja med besedili na osi y, večje razlike so med njimi.

Lera_slika.jpg

Izrisane so tri skupine: pričakovano je največja podobnost med izvirno izdajo (1836) in neuradnim ponatisom (1838 oz. 1840), Tomšičeva priredba (1882) izkazuje izrazit odmik od vseh ostalih, nato pa še tretji sklop besedil z izdajami 20. stoletja. Izdaja leta 1936 (urednik Rudolf Kolarič) se spet slogovno približa izvirniku, še najbolj pa izdaja v zbirki Kondor (1974). Dendrogram prikazuje tudi večjo podobnost med izdajama iz let 1974 in 1991 v primerjavi z izdajo, ki je izšla leta 1984. Tak prikaz razmerij med izdajami potrjuje ugotovitve na podlagi kolacije in recenzije verzij Sreče v nesreči.

1

V razpravi priimek zapisujemo Tomšič, kot je navedeno tudi v Slovenskem biografskem leksikonu. Ker pa se je kot urednik v izdaji Sreče v nesreči podpisal Ivan Tomšić, je ta oblika zapisana v bibliografskih sklicih in seznamu literature.

2

Po ugotovitvah analize bistvene spremembe v izdaji leta 2013 glede na predhodnje tri izdaje (1974, 1984 in 1991) niso pričakovane, zato zadnja verzija v analizo ni vključena.

3

Prim. še spletno orodje Juxta, ki je bilo že uporabljeno za kolacijo slovenskih rokopisnih besedil (prim. Ogrin in Žejn 2016), vendar že od leta 2014 ni bilo nadgrajeno in je vzdrževano le minimalno (Roeder 2020: §24, § 28).

4

Orodje je bilo razvito na Inštitutu za računalništvo na Univerzi Martina Lutra Halle-Wittenberg v Nemčiji v projektu SADA (Semi-automatische Differenzanalyse von komplexen Textvarianten), vodja projekta Marcus Pöckelmann. Uporabnost orodja ni omejena na besedila v nemščini.

5

Tudi pri avtomatsko oz. računalniško izvedeni kolaciji je potrebno še vsakokratno »ročno« preverjanje v knjižni izdaji, če zaznana sprememba ni posledica napake, ki je nastala pri pretvorbi besedila v elektronsko obliko s programsko opremo za avtomatsko prepoznavo znakov (OCR).

6

Možnost postavitve je tudi horizontalna.

7

Segmentacija besedila za analizo v LERI ni vnaprej določena, ampak jo določi avtor raziskave. V primeru Sreče v nesreči bi bila segmentacija na odstavke manj ustrezna, saj se v prvi izdaji nekateri odstavki, zlasti proti koncu knjige, raztezajo čez več strani, tako da bi bila preglednost nad besedilom znotraj segmentov zaradi njihove dolžine veliko manjša. Poleg tega izdaje od leta 1882 dalje niso upoštevale izvirne segmentacije besedila na odstavke.

8

Razdelitev na strani je enaka le še v neuradnem ponatisu iz leta 1838 oz. 1840.

9

Ni bilo mogoče določiti, ali je izdaja v Digitalni knjižnici Slovenije iz leta 1838 ali iz leta 1840.

10

Pri besedilih v bohoričici v signaturi letnici izida sledi črka B.

11

Pri tej ugotovitvi upoštevamo tudi siceršnji nedosledni zapis teh glasov v osnovnem besedilu in verziji, ki se v kritičnem aparatu ne pokaže, saj je zapis enako nedosleden v obeh besedilih.

12

V primerjavo s kasnejšimi izdajami Sreče v nesreči smo vključili le besedilo iz leta 1836 v gajici.

13

Že od vključno izdaje leta 1882 se je število naglasov bistveno zmanjševalo, dokler od Kondorjeve izdaje (1974) dalje naglaševanja skoraj ni več.

14

Prim. Tomšičev zapis v uvodu, da je bila »[u]žé davno […] obča želja slovenske mladine prijateljev, da bi povest o Svetínu prišla zopet v déžel« (Tomšić 1882).

15

V tej zbirki so izšle le tri knjige: leta 1879 Dragoljubci: Zbirka poučnih pripovedek slovenskej mladini, leta 1880 Peter Rokodelčič: Poučna povest odraslej slovenskej mladini in leta 1882 Sreča v nesreči.

16

Če razmerje opredelimo statistično: v izvirni izdaji je 74.674 pojavnic, v Tomšičevi iz leta 1882 pa 78.096.

17

Prim. še sklepne ugotovitve.

18

V slovenski del zbirke so bila vključena dela Simona Gregorčiča, Josipa Jurčiča, Valentina Vodnika, Matije Čopa, Simona Jenka, Frana Saleškega Finžgarja, Antona Tomaža Linharta, Frana Erjavca, Josipa Stritarja in Antona Martina Slomška.

19

Ostali člani so bili še Anton Bajec, Mirko Rupel in Anton Sovre.

20

Nedoslednosti v zgodbi je navajal tudi v obsežnih opombah, v katerih je med drugim razlagal besede, za katere je sklepal, da bralcu tridesetih let 20. stoletja niso več znane, ter obrazložil nekatera stvarna dejstva.

21

Drugič leta 1977.

22

Istega leta so izšla v zbirki Hram še dela Janka Kersnika, Draga Jančarja, Vitomila Zupana in Juša Kozaka.

23

Verzija Sreče v nesreči v zbirki Hram je dostopna tudi na Wikiviru. Za to analizo je bilo besedilo v celoti pripravljeno po knjižni izdaji in natančno korigirano.

24

Matjaž Kmecl je prispeval Ciglerjev življenjepis.

25

Med izdajama leta 1974 in 1991 je zaznanih okrog 70 sprememb, med njimi precej enakih.

26

Ta razmerja so s stilometrično analizo prepoznavna zato, ker so v primerjavo vključene le variante Sreče v nesreči. Če bi vse te izdaje vključili v analizo še z drugimi besedili, razlike med posameznimi izdajami skoraj ne bi bile prepoznane.