Korpus besedil

V raziskavi o izhodiščih slovenske pripovedne proze je bil v sodelovanju s strokovnjakom za jezikovne tehnologije dr. Tomažem Erjavcem oblikovan elektronski korpus slovenske pripovedne proze od Adama Skalarja do Janeza Ciglerja PriLit (prim. Žejn in Erjavec 2021), v katerem so besedila več avtorjev iz širšega časovnega obdobja od srede 17. do srede 19. stoletja. Vključen je v Repozitorij Slovenske raziskovalne infrastrukture za jezikovne vire in tehnologije CLARIN.SI, dostopen pa je tudi prek konkordančnika noSketchEngine, ki omogoča korpusne analize.

Pri avtomatskem označevanju korpusa so bila besedila najprej tokenizirana, besede so bile nato pisno posodobljene z orodjem za statistično strojno prevajanje znakov CSTMtiser, potem pa oblikoskladenjsko označene po Universal Dependencies za slovenščino (prim. Dobrovoljc idr. 2017) in lematizirane, oboje z orodjem CLASSLA-StanfordNLP. Zadnji korak je bilo označevanje imenskih entitet z orodjem Janes-NER, s katerim so bila označena zaporedja besed za osebna imena, izlastnoimenske pridevnike, krajevna imena, imena organizacij in druga imena.

V nadaljevanju predstavljamo besedila v korpusu po treh kategorijah: rokopisna besedila, pridige Janeza Svetokriškega, ki so izšle v knjižni izdaji, in druge, sodobnejše knjižne izdaje. Osnovna delitev v predstavitvi temelji na mediju, v katerem so besedila (rokopisna in knjižna), in s tem povezanim načinom priprave besedil za vključitev v elektronski korpus. Izbrane pridige Janeza Svetokriškega so predstavljene v posebnem poglavju, saj predstavljajo nekoliko specifičen vir in gradivno sklenjeno enoto.

Rokopisna besedila

Vključitev rokopisnih besedil v elektronski korpus so omogočile znanstvenokritične izdaje ali priprave na znanstvenokritične izdaje rokopisnih besedil na Inštitutu za slovensko literaturo ZRC SAZU. Za besedila iz Skalarjevega rokopisa (gl. Deželak Trojar 2011a) smo uporabili znanstvenokritično izdajo iz leta 2011, ki vsebuje kritični prepis besedil, zapisan v gajici, upoštevajoč značilnosti jezika rokopisa (Merše in Deželak Trojar 2011). Tudi za Poljanski rokopis je bil na voljo kritični prepis, nastal v pripravah za načrtovano znanstvenokritično izdajo (prim. Žejn idr. 2017; Žejn 2019). Diplomatični in kritični prepis rokopisa Dober legent teh svetnikov[1] sta bila narejena v projektu Izhodišča slovenske pripovedne proze in sta izhodišče za prihodnjo znanstvenokritično izdajo rokopisa.

V spodnjem seznamu so poleg osnovnih podatkov o rokopisih navedeni podatki o dostopnosti digitalnih slik rokopisa in vira, na podlagi katerega je bilo pripravljeno besedilo v elektronski obliki. V oglatih oklepajih so zapisani podatki, ki v samem rokopisu niso navedeni, lahko pa o njih z večjo ali manjšo verjetnostjo sklepamo na podlagi vsebine ali drugih virov.

Izbor pridig Janeza Svetokriškega

Pridige Janeza Svetokriškega so bile izbrane v prvi vrsti na podlagi že dostopnih kritičnih prepisov. Z izjemo pridige Na velik petek, ki je bila za projekt v celoti kritično prepisana po izvirni objavi, so v korpus vključene pridige, ki so že objavljene v dveh izborih pridig Janeza Svetokriškega: izboru Mirka Rupla iz leta 1937 v zbirki Akademska biblioteka in izboru Frančka Bohanca iz leta 1969 v zbirki Naša beseda.[2] Čeprav Ruplov izbor vsebuje obširno in poglobljeno spremno besedilo ter številne opombe k pridigam, nobena od izdaj ne utemeljuje izbora pridig,[3] ki so verjetno ravno zaradi teh izdaj in njunih ponatisov najbolj prisotne v zavesti sodobnega bralca.[4] V Ruplovi izdaji (1937) so izpuščeni nekateri krajši ali daljši pasusi, izpusti so nakazani s tropičjem, vendar za izpust ni razvidnega razloga ali obrazložitve. Izpuščeni odlomki so bili v pripravah besedil za korpus kritično prepisani po izvirnih besedilih. Obe izdaji, tako Ruplova kot Bohančeva, prinašata tudi slovenske prevode odlomkov v latinščini, ki pa jih v besedilih za korpus PriLit nismo upoštevali, saj so zapisani v sodobni knjižni slovenščini. Izvirno latinsko besedilo v pridigah je ohranjeno.

Podatki o naslovu in letu objave pridige so dopolnjeni z navedbo izvirne objave in vira, po katerem je nastalo besedilo v elektronski obliki.

 • Janez Svetokriški: Na osmo nedelo po s. Trojici. 1691.
  Izvirna objava: Janez Svetokriški: Sacrum promptuarium singulis per totum annum dominicis, et festis solemnioribus Christi Domini, et B. V. Mariae, praedicabile. Pars prima. 1691. Str. 204−218.
  Besedilo v korpusu po: Janez Svetokriški: Sacrum promptuarium Janeza Svetokriškega. Izbral in uredil Mirko Rupel. Ljubljana: Akademska založba (Akademska biblioteka 7), 1937. Str. 28−37.
 • Janez Svetokriški: Na sedmo nedelo po s. Trojici. 1691.
  Izvirna objava: Janez Svetokriški: Sacrum promptuarium singulis per totum annum dominicis, et festis solemnioribus Christi Domini, et B. V. Mariae, praedicabile. Pars prima. 1691. Str. 188−203.
  Besedilo v korpusu po: Janez Svetokriški: Izbrano delo. Izbral in uredil Franček Bohanec. Ljubljana: Mladinska knjiga (Naša beseda), 1969. Str. 175−198.
 • Janez Svetokriški: Na tretjo nedelo po Veliki noči, 1691.
  Izvirna objava: Janez Svetokriški: Sacrum promptuarium singulis per totum annum dominicis, et festis solemnioribus Christi Domini, et B. V. Mariae, praedicabile. Pars prima. 1691. Str. 14−40.
  Besedilo v korpusu po: Janez Svetokriški: Sacrum promptuarium Janeza Svetokriškega. Izbral in uredil Mirko Rupel. Ljubljana: Akademska založba (Akademska biblioteka 7), 1937. Str. 11−27.
 • Janez Svetokriški: Na velik petek, 1691.
  Izvirna objava v: Janez Svetokriški: Sacrum promptuarium singulis per totum annum dominicis, et festis solemnioribus Christi Domini et B. V. Mariae, praedicabile. Pars secunda. 1691. Str. 546−565.
 • Janez Svetokriški: Na dan s. Agnes − divice inu martrnce. 1696.
  Izvirna objava: Janez Svetokriški: Sacrum promptuarium singulis per totum annum festis, quae tum ex praecepto, tum ex devotione celebrantur praedicabile. Pars tertia. 1696. Str. 112−124.
  Besedilo v korpusu po: Janez Svetokriški: Izbrano delo. Izbral in uredil Franček Bohanec. Ljubljana: Mladinska knjiga (Naša beseda), 1969. Str. 63−80.
 • Janez Svetokriški: Na dan s. Štefana. 1696.
  Izvirna objava: Janez Svetokriški: Sacrum promptuarium singulis per totum annum festis, quae tum ex praecepto, tum ex devotione celebrantur praedicabile. Pars tertia. 1696. Str. 11−22.
  Besedilo v korpusu po: Janez Svetokriški: Izbrano delo. Izbral in uredil Franček Bohanec. Ljubljana: Mladinska knjiga (Naša beseda), 1969. Str. 127−143.
 • Janez Svetokriški: Na dan svetiga Roka. 1696.
  Izvirna objava: Janez Svetokriški: Sacrum promptuarium singulis per totum annum festis, quae tum ex praecepto, tum ex devotione celebrantur praedicabile. Pars tertia. 1696. Str. 433−446.
  Besedilo v korpusu po: Janez Svetokriški: Sacrum promptuarium Janeza Svetokriškega. Izbral in uredil Mirko Rupel. Ljubljana: Akademska založba (Akademska biblioteka 7), 1937. Str. 49−59.
 • Janez Svetokriški: Na noviga lejta dan. 1696.
  Izvirna objava: Janez Svetokriški: Sacrum promptuarium singulis per totum annum festis, quae tum ex praecepto, tum ex devotione celebrantur praedicabile. Pars tertia. 1696. Str. 53−79.
  Besedilo v korpusu po: Janez Svetokriški: Izbrano delo. Izbral in uredil Franček Bohanec. Ljubljana: Mladinska knjiga (Naša beseda), 1969. Str. 11−48.
 • Janez Svetokriški: Sermo nonus. Pro induenda mondiali, 1700.
  Izvirna objava: Janez Svetokriški: Sacrum promptuarium diversos pro diversis occurrentibus sacris ministeriis praedicabiles continens sermones. Pars Quarta. 1700. Str. 100−112.
  Besedilo v korpusu po: Janez Svetokriški: Sacrum promptuarium Janeza Svetokriškega. Izbral in uredil Mirko Rupel. Ljubljana: Akademska založba (Akademska biblioteka 7), 1937. Str. 93−104.
 • Janez Svetokriški: Sermo XV. Ob partam de Turcis victoriam, 1700.
  Izvirna objava: Janez Svetokriški: Sacrum promptuarium diversos pro diversis occurrentibus sacris ministeriis praedicabiles continens sermones. Pars Quarta. 1700. Str. 170−180.
  Besedilo v korpusu po: Janez Svetokriški: Sacrum promptuarium Janeza Svetokriškega. Izbral in uredil Mirko Rupel. Ljubljana: Akademska založba (Akademska biblioteka 7), 1937. Str. 105−110.
 • Janez Svetokriški: Sermo XXXI. Pro dedicatione ecclesiae, 1700.
  Izvirna objava: Janez Svetokriški: Sacrum promptuarium diversos pro diversis occurrentibus sacris ministeriis praedicabiles continens sermones. Pars Quarta. 1700. Str. 341−353.
  Besedilo v korpusu po: Janez Svetokriški: Sacrum promptuarium Janeza Svetokriškega. Izbral in uredil Mirko Rupel. Ljubljana: Akademska založba (Akademska biblioteka 7), 1937. Str. 38−48.
 • Janez Svetokriški: Dominica III. Adventus. 1707.
  Izvirna objava: Janez Svetokriški: Sacrum promptuarium singulis per totum annum dominicis praedicabile. Pars quinta. 1707. Str. 25−45.
  Besedilo v korpusu po: Janez Svetokriški: Sacrum promptuarium Janeza Svetokriškega. Izbral in uredil Mirko Rupel. Ljubljana: Akademska založba (Akademska biblioteka 7), 1937. Str. 38−48.

Druga besedila v knjižni obliki

Za večino besedil v knjižni izdaji, ki smo jih vključili v korpus PriLit, so bili na portalu Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si dostopni skenogrami in datoteke .txt. Skenograme nekaterih besedil, ki še niso bili dostopni na dLibu, je bilo mogoče pridobiti s storitvijo e-knjige po naročilu (e-Books on Demand − EOD), posamezna besedila so bila dostopna v zbirkah Google Knjige in Wikivir,[5] nekatera dela pa smo za raziskavo skenirali sami na optičnem bralniku s programsko opremo za optično prepoznavanje znakov (OCR). V vseh besedilih, tudi besedilih s portala dLib.si, so bile najprej odpravljene številne napake, nastale ob samodejni prepoznavi znakov. Ker smo vedno upoštevali prvo (ali edino) izdajo, so bila besedila izvirno zapisana večinoma v bohoričici, manjši del besedil je bil v metelčici ali dajnčici, le nekaj besedil pa je že bilo natisnjenih v današnji gajici, ki se je dokončno uveljavila po letu 1848. Vsa besedila so bila poenoteno prečrkovana v gajico, odstranjeni so bili posebni znaki, kot npr. opuščaj (’) za nezložnimi predlogi s/z in k/g, ter naglasi.

V nadaljevanju so osnovni podatki o gradivu tega sklopa razvrščeni po avtorjih in nato po letu izida. Tako kot pri seznamu rokopisov so v oglatih oklepajih zapisani podatki, ki v samem delu niso navedeni, lahko pa o njih z večjo ali manjšo verjetnostjo sklepamo na podlagi vsebine ali drugih virov. V oglatih oklepajih je tudi dopolnjeno ime ali priimek, če je v izvirniku zapisano le z inicialko. Ker je del raziskave tudi primerjava izdaj Sreče v nesreči, so v korpus vključene izdaje tega dela od izvirne do izdaje iz leta 1991.

 • [Marko Pohlin]: Kratku popisuvanje tega živlenja, inu pridne pobožnoste s. Floriana marterneka, koker tudi s. Donata marterneka, inu ss. Jannesa, inu Pavla mm. pomočnikov v ognu, inu hudega vremena navarnostah. Ljubljana, 1769. dLib.si
 • Giuseppe Maria di Masserano: Kratko popisanje živlenja zveličaniga očeta Leonarda od Porto Mauritio. Ljubljana, [1798]. [Prevedel Valentin Vodnik.] dLib.si
 • [Martin Cochemski]: Ena Lepa lubezniva inu branja vredna historja od te po nadovžnu ven izgnane svete Grafnje Genofefe iz tega mesta Pfalz. Kranj, [1800]. [Prevedel Pavel Knobl.] dLib.si
 • Benjamin Franklin: Prava pot k dobrimu stanu, ali ena beseda ob pravim časi. Gradec, 1812. Prevedel Janez Nepomuk Primic. dLib.si
 • Franc Veriti: Popotnik široke in vozke poti; ali Popisovanje, kako se človek spači, v grehih živi, kako se poboljša, in Bogu služi. Ljubljana, 1828. dLib.si
 • Franc Veriti in Mihael Hofman: Življenje svetnikov in prestavni godovi. Perve bukve. Ljubljana, 1828. Str. 106−662.[6] dLib.si
 • [Franz Joseph Waitzenegger]: Ita Togenburska grafinja. Lepa ino nauka polna zgodba dvanajstiga stoletja, za vse pobožne kristjane popisana, posebno za tajiste, kateri v nedolžnosti terpe. Ljubljana, 1831. dLib.si
 • [Neznani avtor]: Kmet Izidor s svojimi otroki ino ludmi, ali prispodobni navuki dobrih staršov za svoje otroke ino podložne. Radgona, 1824. Prevedel Peter Dajnko. dLib.si
 • [Neznani avtor]: Izidor, brumni kmet. Bukvice ljubim kmetam podeljene. V Ljubljani, 1835. Prevedel Luka Dolinar. dLib.si
 • Christoph Schmid: Evstahi. Povest iz pisem Krištofa Šmida. Ljubljana, 1832. Prevedel Jožef Burger. dLib.si
 • Christoph Schmid: Sreča dobriga uka, 1832. V: Christoph Schmid: Pomoč v sili ali leseni križ in sreča dobriga uka. Dve povesti iz pisem Kristofa Šmida. Ljubljana, 1832. Prevedel Jožef Burger. Str. 31−48. dLib.si
 • Christoph Schmid: Leseni križ, 1832. V: Christoph Schmid: Pomoč v sili ali leseni križ in sreča dobriga uka. Dve povesti iz pisem Kristofa Šmida. Ljubljana, 1832. Prevedel Jožef Burger. Str. 4−30. dLib.si
 • Christoph Schmid: Martin mladi pušavnik. Zala perpoved za otroke. V: Christoph Schmid: Martin mladi pušavnik. Dober dar za mlade ljudi. Iz pisem Krištofa Šmida 1. Celovec, 1836. Prevedel Felicijan Globočnik. dLib.si
 • Christoph Schmid: Genovefa. Povest iz starih časov za vse dobre ljudi, zlasti pa za matere in otroke. Ljubljana, 1841. Prevedel F.[ranc] M.[alavašič]. dLib.si Besedilo v bohoričici dostopno tudi v Digitalni knjižnici IMP in na Wikiviru.
 • Christoph Schmid: Sveti večer. Povest v božični dar pridnim otrokom. Celovec, 1866. Prevedel J.[anez] Bilec.[7] dLib.si
 • Janez Cigler: Sreča v nesreči ali Popisovanje čudne zgodbe dveh dvojčikov: Podučenje starim in mladim, revnim in bogatim. Ljubljana, 1836. dLib.si Prim. še Wikivir.
 • Janez Cigler: Sreča v nesreči ali Popisovanje čudne zgodbe dveh dvojčikov. Podučenje starim in mladim, revnim in pogatim [sic!]. Ljubljana, 1836 [1838/1840]. dLib.si
 • Janez Cigler: Sreča v nesreči, ali Popisovanje čudne zgodbe dveh dvojčkov: Poučenje starim in mladim, ubožnim in bogatim. Založil in izdal I. Tomšić. Ljubljana: I. Tomšić, 1882. dLib.si
 • Janez Cigler: Sreča v nesreči. Priredil dr. Rudolf Kolarič. Celje: Družba sv. Mohorja, 1936.
 • Janez Cigler: Sreča v nesreči ali popisovanje čudne zgodbe dveh dvojčkov: Podučenje starim in mladim, revnim in bogatim. Spremno besedo in opombe napisal Matjaž Kmecl. Ljubljana: Mladinska knjiga (Knjižnica Kondor 141), 1974.
 • Janez Cigler: Sreča v nesreči ali Popisovanje zgodbe dveh dvojčkov. Podučenje starim in mladim, revnim in bogatim. Avtorja spremne besede Jože Pogačnik in Matjaž Kmecl. Ljubljana: Mladinska knjiga (Hram), 1984.
 • Janez Cigler: Sreča v nesreči ali Popisovanje čudne zgodbe dveh dvojčkov. Podučenje starim in mladim, revnim in bogatim. Spremno besedo napisal Matjaž Kmecl. Ljubljana: Založništvo slovenske knjige (Slovenska povest 1), 1991.
 • Janez Cigler: Življenje s. Heme, brumne koroške grafine. Celovec, 1839. Google Knjige
 • Janez Cigler: Deteljica ali življenje treh kranjskih bratov francoskih soldatov. Celovec: Družba sv. Mohora, 1863. dLib.si Besedilo je dostopno tudi na Wikiviru.
 • Janez Cigler: Kortonica, koroška deklica. Celovec: Družba sv. Mohora, 1866.
1

Pri diplomatičnem in kritičnem prepisu so bila upoštevana načela znanstvenokritičnih izdaj rokopisov Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (prim. Merše in Žejn 2017).

2

Pregled drugih izdaj in zbirk pridig v gajici, tudi na primer v Knjižnici Kondor, je pokazal, da gre za ponatise teh dveh izborov.

3

Nekatera besedila se pojavljajo v obeh izborih. Odlomkov, ki so tudi del teh izborov, v korpus nismo vključili, saj smo se osredotočili na celotna besedila.

4

Zagotovo je znanstvenokritična izdaja celotnega opusa pridig Janeza Svetokriškega ena od nujnih nalog slovenske literarne zgodovine, ki ostaja neizpolnjena, najverjetneje zaradi obsega in kompleksnosti gradiva. Taka izdaja bi bila tudi primerna osnova za nadaljnje klasične in kvantitativne raziskave opusa Janeza Svetokriškega.

5

Čeprav na Wikiviru izrazito prevladujejo besedila iz 19. stoletja, sta bili za našo raziskavo iz tega vira primerni le dve besedili, tudi zaradi kriterija prve izdaje.

6

V korpus so vključena poglavja od Neprestavni godovi dalje, saj se je raziskava osredotočila na svetniške življenjepise.

7

V Slovenskem biografskem leksikonu je priimek zapisan Bilc.